Informácie a prevádzkový poriadok - Thajská masáž

Thajská masáž
Vanashanan Thai masáž
Vanashanan Thai masáž
Vanashanan Thai masáž
Prejsť na obsah
Platba kartou:

Prevádzkový poriadok
pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo

 Čl. 1
(1)     Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia:
 
a)   názov: Vanashanan Thai Masáž
 
b)   sídlo: Silvánska 1, 841 04 Bratislava
 
c)   IČO: 46624627
 
d)   Prevádzka: Mikulášska 31, Bratislava 811 01
 
e)   Masérske služby - športová masáž
 
Čl. 2
Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb
  
Druh a spôsob poskytovania služieb: športová masáž, masáže rúk, masáž tváre a dekoltu, celotelová masáž, lymfomasáž, masáž chodidiel.
 
Masáže sa poskytujú na objednávku.
 
Popis pracovného postupu pri každom z výkonov sa nachádza v katalógu služieb.
 
Používané masážne emulzie, pomôcky atď. : Rastlinné a minerálne oleje a emulzie značky TOMFIT a Yamuna.
 
 Kontraindikácie, zakázané úkony: srdcová slabosť, osoby so srdcovým stimulátorom, krvácavé stavy, horúčkovité ochorenia, gravidita, dojčenie, infekčné kožné ochorenia, kŕčové žily, zjavné prejavy zápalov žíl a trombóz, vredy predkolenia, čerstvé poúrazové a pooperačné stavy, vysoký krvný tlak, u silových masáží ťažšia osteoporóza, zápaly veľkých kĺbov, po požití alkoholu, znížená krvná zrážanlivosť a užívanie liekov ovplyvňujúcich zrážanlivosť krvi pri bankovaní. Je zakázaná masáž oblastí, kde sa nachádzajú zápalové prejavy, opuchy kože, podkožia, orgánov a lymfatických uzlín, TBC ložiská kože, zhubné, alebo nezhubné nádory kože, podkožia, lymfatických uzlín i hlbších tkanív. V súvislosti s používaním masážnych ingrediencií je nevyhnutná opatrnosť u alergikov.
 
Prísne sa zakazuje poskytovanie masáže po požití alkoholu. Nie je možné poskytnúť masáž klientovi s rakovinovým ochorením, alebo je krátko po operácii.  Thajská masáž je bezpečná, masér kontroluje kontraindikácie zákazníka, a dbá na jeho bezpečnosť a zdravie.
 
Sexuálne služby sa nedovoľujú, sexuálne obťažovanie  masérky bude pokutované sumou 1000.- Eur.
 
Čl. 3
Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov
 
V prevádzke dodržujeme hygienické a protiepidemické  predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedná Vanashanan Srinil, ktorá zabezpečuje ochranu pred prenosnými chorobami.
  
Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovníci vykonávajúci obsluhu zákazníkov musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny a to :
 
- mať čistý pracovný odev
 
- po každom skončení obsluhy zákazníka si umyť ruky vlastným mydlom pod tečúcou vodu, mať vlastný uterák.  
 
V zariadení musí byť na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, vybavená v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
 
Pri poranení zamestnanca alebo zákazníka, alebo pri krvácaní zákazníka v súvislosti s výkonom sa postihnuté miesto musí bezodkladne opláchnuť vodou a následne dezinfikovať. V prípade znečistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umyť a dezinfikovať prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom antibakteriálnym mydlom značky DETOL.
  
Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov, ako aj čistej bielizne, prípadne jednorazových pomôcok.
 
Dovolené je používať len zdravotne neškodné kozmetické výrobky z distribučnej siete.
 
(1)     Pracovníci prevádzky priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti sú:
 
a)   zdravotne a odborne spôsobilí[1]),
 
b)   vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, uterákom, mydlom a ďalšími potrebnými toaletnými potrebami.
 
(2)     Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené.
 
(3)     V prevádzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s výtokom studenej pitnej vody.
 
(4)     Odvetranie pracovnej miestnosti je zabezpečené priamo (otvárateľnými dvermi), resp. nútene (prostredníctvom vzduchotechniky).
 
(5)     Osvetlenie pracovnej miestnosti je zabezpečené priamo (denné osvetlenie) alebo nepriamo  (umelé osvetlenie). Pri absencii denného osvetlenia sú zabezpečené  kompenzačné náhradné opatrenia[2]), ďalej spôsob celkového umelého osvetlenia (žiarovkové, žiarivkové) a umelého lokálneho osvetlenia (pracovný priestor).
 
(6)     Pracovníci zariadenia pri poskytovaní služieb používajú také pracovné postupy, nástroje, prístroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia1). Zákazník v odôvodnených prípadoch (ak to súvisí s kontraindikáciami procedúry) by mal oboznámiť pracovníka zariadenia so svojimi závažnými ochoreniami.
 
(7)     K dispozícii má byť dostatočné množstvo čistej bielizne (uteráky, jednorazové papierové obrúsky, goliere a plachty) primerané predpokladanému počtu zákazníkov.
 
(8)     Pri každom zákazníkovi sa používajú čisté, vydezinfikované a  v určených prípadoch aj sterilné pracovné nástroje a pomôcky.
 
(9)     Používané a predávané kozmetické a masážne prípravky sú vyrobené: napr. v krajinách EÚ a Thajského kráľovstva a zo strany distribútora dokladované príslušnými certifikátmi.
 
(10)  V zariadení je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze fajčenia[3]).
 
(11)  V zariadení je k dispozícii lekárnička[4]).
 
Čl. 4
Návod na použitie prístrojov
 
Pri používaní príslušnej prístrojovej techniky/zariadení sa odporúča plne rešpektovať návod výrobcu.
 
Čl. 5
Zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov
 
Na výkon masáže sa nepoužívajú žiadne prístroje, či technické zariadenia.
 
Čl.6
Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov
 
(1)   Pracovné nástroje, pomôcky a prístroje sa po každom zákazníkovi dôkladne mechanicky očistené, umyté horúcou vodou s prídavkom saponátu, osušené a vydezinfikované  vhodným dezinfekčným prostriedkom.
 
(2)   Pracovné nástroje, ktoré porušujú celistvosť pokožky alebo môžu spôsobiť poranenie sa aj dezinfikujú a sterilizujú.
 
(3)   Pracovné nástroje znečistené biologickým materiálom sa pred čistením dezinfikujú prípravkom so širokým spektrom účinnosti.
 
(4)   Musia byť vždy uvedené konkrétne dekontaminačné postupy (akým dezinfekčným prípravkom, v akej koncentrácii, akú expozičnú dobu).
 
(5)   U sterilizačných postupov sa uvádzajú príslušné parametre sterilizácie (teplota, tlak, expozičný čas).
 
Čl. 7
Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia
 
(1)     Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných podláh, plôch a zariadení pre osobnú hygienu sa vykonáva denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas výkonu práce.  
 
(2)     Celková očista a dezinfekcia prevádzky sa vykonáva jedenkrát týždenne mimo prevádzkových hodín.
 
(3)     Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s obnaženým telom zákazníka  sa umyjú a dezinfikujú po každom zákazníkovi.
 
(4)     Dezinfekčné prostriedky používané na plošnú dezinfekciu pracovných plôch, podláh a zariadení  pre osobnú hygienu sa:  
 
a)     po upotrebení jedného prípravku obmieňajú (striedajú) za účelom potlačenia vzniku rezistencie choroboplodných zárodkov,
 
b)    odporúča sa dodržiavať ich správnu koncentráciu a dobu expozície.
 
(5)     Roztoky dezinfekčných prípravkov sa pripravujú denne.
 
(6)     Dezinfekcii musí predchádzať dôkladná vlhká mechanická očista roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku.
 
Čl. 8
Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou
 
(1)     Pri manipulácii s bielizňou nesmie dochádzať k vzájomnému styku, či zámene čistej a použitej bielizne.
 
(2)     Skladovanie čistých a použitých uterákov, jednorazových papierových obrúskov a golierov, ako aj civilného a pracovného odevu je oddelené.
 
(3)     Použitá bielizeň sa skladuje vo vyčlenenom priestore, oddelene od čistej bielizne. Denne sa odnáša na pranie.
 
(4)     Pranie a žehlenie sa uskutočňuje v komerčnom zariadení, alebo vo vlastnej réžii prevádzkovateľa.
 
(5)     Do zariadenia sa prepravuje čistá bielizeň zabalená tak, aby nedošlo k jej  znečisteniu.
 
Čl. 9
Spôsob a frekvencia upratovania a maľovania prevádzky
 
 
(1)     Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím, alebo po skončení prevádzky a priebežne počas zmeny.
 
(2)     Musí byť zabezpečené oddelené skladovanie pomôcok na upratovanie.
 
(3)     Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za dva roky.
 
Čl. 10
Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia
 
 
(1)     Odpad, ktorý vzniká pri obsluhe zákazníka sa zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami.
 
(2)     Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.
 
(3)     Použitý ostrý odpad a biologicky kontaminovaný odpad sa zhromažďuje v pevnom, uzatvárateľnom a nepriepustnom obale.
 
(4)     Odpad sa zneškodňuje prostredníctvom oprávnenej odbornej firmy na základe príslušnej zmluvy.
 
Čl. 11
Všeobecné ustanovenia
 
(1)   Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
 
(2)   Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.
   
 
[1]) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
 
   zákonov, vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole   
 
   prenosných ochorení
 
[2]) Príloha č. 4 vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z., o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
 
[3]) Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
 
  predpisov
 
[4]) Príloha č. 1 vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o
 
  ľudské telo
 

KATALÓG SLUŽIEB STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO
  
014 Masáž športová, masáž relaxačná, masáž aromatická C
 
015 Masáž thajská, thajská bylinková B
 
Popis kategórií:
 
Kategória A – služba starostlivosti o ľudské telo so znakmi epidemiologicky závažných činností
Kategória B – služba starostlivosti o ľudské telo so znakmi epidemiologicky závažných činností v kombinácii s niektorými modernými i tradičnými ( najmä reflexologickými) poznatkami ľudového liečiteľstva až alternatívnej medicíny
 
Kategória C – služba starostlivosti o ľudské telo (so znakmi epidemiologicky závažných činností) na rozhraní so zdravotníckymi službami, s ktorými sa môže prekrývať
 
Kategória D – tradičné ľudové liečiteľstvo až alternatívna medicína (môže niesť znaky epidemiologicky závažnej činnosti)
 
Upozornenie
 
Kontraindikácie uvedené v katalógu služieb majú informatívny charakter; zákazník po oboznámení s nimi má možnosť zvážiť, či procedúru absolvuje alebo nie. 5
 
Vysvetlivky skratiek
 
IPL intenzívne pulzné svetlo
 
RF vysokofrekvenčný elektrický prúd
 
RTG röntgen
 
UV-A žiarenie ultrafialové žiarenie - dlhovlnné (315 až 380 nm)
 
UV-B žiarenie ultrafialové žiarenie - strednovlnné (280 až 315 nm)
 
ICHS ischemická choroba srdca
 
IČ infračervené (žiarenie)
 
NaCl chlorid sodný (kuchynská soľ)
 
VZT vzduchotechnika
 
TBC tuberkulóza
 
AIDS syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti
 
Elmg. pole elektromagnetické pole
 

Vysvetlivky k terminológii pre potreby odborného usmernenia:
 
epidemiologicky závažná činnosť - je pracovná činnosť v oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia;
 
zdravotná spôsobilosť – je taký zdravotný stav osoby poskytovateľa služby starostlivosti o ľudské telo (potvrdený ošetrujúcim lekárom), ktorý vylučuje riziko vzniku alebo šírenia prenosného ochorenia v dôsledku priameho alebo nepriameho kontaktu s ľudským telom klienta pri poskytovaní takejto služby; zdravotný preukaz podľa ustanovení vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z.z. už nie je predpísaným dokladom; preukazuje sa potvrdením o zdravotnej spôsobilosti;
 
odborná spôsobilosť – znalostná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, ktorá sa preukazuje dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom verejného zdravotníctva;
 
odborný dohľad zdravotníckeho pracovníka1) – odborný dohľad zdravotníckeho pracovníka s príslušným kvalifikačným vzdelaním podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností). Jedná sa o služby, ktoré sú rizikové z hľadiska možnosti poškodenia zdravia klienta, pričom tento dohľad musí fungovať na zmluvnom základe medzi poskytovateľom danej rizikovej služby a príslušným zdravotníckym pracovníkom; môže sa uskutočňovať buď „na diaľku“ (dohodnuté odkonzultovanie klienta v ambulancii lekára) alebo formou stálej alebo občasnej fyzickej prítomnosti zdravotníckeho pracovníka priamo na pracovisku služieb starostlivosti o ľudské telo pri poskytovaní rizikovej služby;
 
odôvodnený prípad požiadavky na predloženie lekárskeho potvrdenia pred poskytnutím služby – prípad, keď nastane pochybnosť na strane poskytovateľa služby alebo na strane klienta o možnosti poskytnutia konkrétnej služby z hľadiska možných zdravotných kontraindikácií;
 
neinvazívna služba – služba starostlivosti o ľudské telo pri ktorej nedochádza v dôsledku jej aplikovania k akémukoľvek porušeniu integrity povrchu tela, slizníc a prirodzeného stavu tkanivových štruktúr organizmu klienta (napr. strihanie vlasov); 6
 
semiinvazívna služba – služba starostlivosti o ľudské telo pri ktorej môže dôjsť v dôsledku jej aplikovania k ľahkému (zväčša povrchovému) narušeniu prirodzeného stavu tkanivových štruktúr organizmu klienta hlavne mechanickým a optickým účinkom (napr. depilácia, kozmetický laser, pedikúra, manikúra);
 
invazívna služba – služba starostlivosti o ľudské telo pri ktorej dochádza v dôsledku jej aplikovania k výraznejšiemu narušeniu až deštrukcii tkanivových štruktúr organizmu klienta najmä mechanickým a optickým účinkom (napr. tetovanie, piercing, intenzívne pulzné svetlo).
 
 

KAPITOLA I
 
NEINVAZÍVNE A SEMIINVAZÍVNE SLUŽBY STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO
 
 
014 - MASÁŽ ŠPORTOVÁ, RELAXAČNÁ A AROMATICKÁ
         
Zaradenie / kategória
        
C
            
Definícia a stručná charakteristika
        
Masážna starostlivosť o pokožku,   podkožie, svalstvo a pohybovo-podporný aparát tela so zameraním na ich   uvoľnenie, správny tonus a celkovú relaxáciu; ide o celotelovú alebo   lokalizovanú masáž kože, podkožia a mäkkých tkanív pohybového a podporného   ústrojenstva s použitím masážnych emulzií, olejov a krémov; Relaxačná masáž -   jemnejšia, slúži na odbúranie stresu, migrén a únavy - s použitím relaxačných   olejov. Aromatická masáž - jemnejšia, za použitia aromatických olejov - aj v   spojení s inhaláciou vonných látok z arómalámp.
            
Zdravotné kontraindikácie
        
ICHS, kardiálna insuficiencia (po   infarkte myokardu, u dekompenzovanej ICHS, myokarditíd a kardiomyopatií,   ťažších arytmií a chlopňových vád), kardiostimulátor, hypertenzia, glaukóm,   všetky krvácavé a horúčkové stavy, tehotenstvo (pokiaľ sa nejedná o špeciálnu   šetrnú masáž určenú pre gravidné) a dojčenie, infekčné a zápalové kožné   choroby, solárna dermatitída, varixy, príznaky zápalov žíl a trombóz, vredy   predkolenia, hypertyreóza, opuchy a nádory kože, podkožia, orgánov a lymfatických   uzlín; čerstvé poúrazové a pooperačné stavy, veľké alebo ťažkosti spôsobujúce   žlčové/obličkové kamene; u silových masáží ťažšia osteoporóza, totálne   endoprotézy; zápaly veľkých kĺbov; po požití alkoholu; opatrnosť je   nevyhnutná u alergikov (v súvislosti s používaním masážnych ingrediencií),   diabetes, epilepsie a dysmenorhoe.
            
Požiadavky na spôsobilosť pracovníkov
        
U pracovníkov zariadení starostlivosti   o ľudské telo zdravotná a odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhl. MZ SR 585/2008   Z.z.
            
Potreba dohľadu zdravotníckeho   pracovníka
        
Nie
            
Potreba lekárskeho potvrdenia pred   poskytnutím služby
        
V odôvodnených prípadoch
  
015MASÁŽ THAJSKÁ, THAJSKÁ BYLINKOVÁ
         
Zaradenie / kategória
        
B
            
Definícia a stručná charakteristika
        
Masáž tela a rozcvičovanie pohybového   aparátu s pôsobením predovšetkým na akupresúrne a akupunktúrne body a dráhy   (aj tzv. "energetické body a dráhy") s použitím tradičných   ázijských masážnych techník a hmatov (u niektorých vrátane špeciálnej rytmiky)   a obvykle v spojení s psychickou a fyzickou relaxáciou pôsobením /   vdychovaním špecifických aróm a tradičnej hudby, exotických masážnych   ingrediencií (kokosový olej / krém, olivový olej a i. prírodné rastlinné   oleje), princípov jógy a meditácie; shiatzu = "tlak prsta";   bambusová masáž - reflexno-akupresúrna masáž tlakom bambusových kolíkov /   paličiek (malé paličky na tvár, väčšie na telo) v kombinácii s pôsobením   bambusového oleja; abianga - ako ajurvédska masáž, avšak veľmi jemná a mimo   hlavy. Bylinná masáž - vo 2 fázach - prikladanie na telo v parnom kúpeli   ohriatych plátenných vreciek naplnených zmesou aromatických bylín, následne   jemná uvoľňujúca masáž za použitia aromatických olejov;
            
Zdravotné kontraindikácie
        
ICHS, kardiálna insuficiencia (po   infarkte myokardu, u dekompenzovanej ICHS, myokarditíd a kardiomyopatií,   ťažších arytmií a chlopňových vád), kardiostimulátor, hypertenzia, glaukóm,   všetky krvácavé a horúčkové stavy, gravidita a dojčenie, infekčné a zápalové   kožné choroby, solárna dermatitída, varixy, príznaky zápalov žíl a trombóz,   vredy predkolenia, hypertyreóza, opuchy a nádory kože, podkožia, orgánov a   lymfatických uzlín; čerstvé poúrazové a pooperačné stavy, veľké alebo   ťažkosti spôsobujúce žlčové/obličkové kamene; u silových masáží ťažšia osteoporóza,   totálne endoprotézy; zápaly veľkých kĺbov; po požití alkoholu; opatrnosť je   nevyhnutná u alergikov (v súvislosti s používaním masážnych ingrediencií),   diabetes, epilepsie a dysmenorrhoe.
            
Požiadavky na spôsobilosť pracovníkov
        
Zdravotná a odborná spôsobilosť podľa §   22 vyhl. MZ SR 585/2008 Z.z.
            
Potreba dohľadu zdravotníckeho   pracovníka
        
Nie
            
Potreba lekárskeho potvrdenia pred   poskytnutím služby
        
V odôvodnených prípadoch       
 
INFORMATÍVNA PRÍLOHA ZDRAVOTNÉ VÝKONY ORIENTOVANÉ AJ NA STAROSTLIVOSŤ O ĽUDSKÉ TELO (vykonávané pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka v zmysle NV SR č. 296/2010 Z.z.)
  
1)      viď vysvetlivky k terminológii pre potreby odborného usmernenia
         
P14   - Masáž športová, masáž relaxačná, masáž aromatická
        
Masážna   starostlivosť o pokožku, podkožie, svalstvo a pohybovo-podporný aparát tela   so zameraním na ich uvoľnenie, správny tonus a celkovú relaxáciu; ide o   celotelovú alebo lokalizovanú masáž kože, podkožia a mäkkých tkanív   pohybového a podporného ústrojenstva s použitím masážnych emulzií, olejov a   krémov.
            
P15 - Masáž   thajská, thajská bylinková
        
Celotelová   alebo lokalizovaná masáž kože, podkožia a mäkkých tkanív pohybového a   podporného ústrojenstva s použitím masážnych ingrediencií a využitím znalostí   o fungovaní reflexných princípov, využíva aj striedanie tlakov v oblasti   svalových spazmov; modifikácia: reflexná masáž chodidiel (pôsobenie na   lokálne nervové zakončenia); ďalšie modifikácie: akupresúrna masáž -   kombinácia reflexnej masáže s využitím tradičných ázijských metód pôsobenia   na akupresúrne body; môže niesť prvky arómamasáže.

Reklamačný poriadok

1.    Prevádzka poskytujúca starostlivosť o ľudské telo musí mať platné živnostenské oprávnenie.
2.    Povinnosť prevádzky:
o    vykonávať svoje služby iba odborne vyškoleným personálom, ktorí vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.
o    vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu s materiálmi a výrobkami k tomu určenými a ktoré neprekročili dobu záruky a podliehajúcimi normám EÚ.
o    zákazník bol pred začiatkom služby oboznámený s následnou domácou starostlivosťou a s možnosťou prípadnej reklamácie.
3.    Zákazník je povinný vo vlastnom záujme informovať pracovníka prevádzky na zdravotné problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh úkonov na vybraný druh služby. Jedná sa napríklad o diabetes mellitus - cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu, tehotenstvo, či ochorenie štítnej žľazy a podobne.
4.    Dodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Reklamácia na nedodržanie technologického postupu je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby a to pri osobnej konzultácii so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.
5.    Za správnu manipuláciu a dodržanie doporučených pokynov po 24 hodinách (možnosť reklamácie) preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú domácu starostlivosť zákazníka.
6.    Zákazník si vykonanú službu prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.
7.    Pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácií musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie.
8.    Alternatívne riešenie sporov
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Vanashanan Thai Masáž, Mikulášska 31, 811 01 Bratislava, 0905 604 493, vanashanan11@gmail.com
Splnomocnená osoba: Martin Múčka, Silvánska 1, 841 04 Bratislava 0905 604 493 - manžel

created MMFOTOVIDEO.SK
Návrat na obsah